مسئله ۶۸۰

مسئله ۶۸۰

و نيز برخلاف عقد دايم كه پس از طلاق سوم حرام موقت و پس از طلاق نهم حرام دايمى مى‌‌شود، اين‌‌جا چنان جريانى نيست، كه چنان‌‌چه زنى را صد بار هم با عقد منقطع بگيرد هرگز بر او حرام نمى‌‌شود.