مسئله ۶۸۳

مسئله ۶۸۳

عقد منقطع مانند عقد دايم، عقدى لازم است و هيچ يك از طرفين حق ندارند بدون علت آن را بر هم زنند. فقط به‌‌هنگام حرج يا عسر و يا ترس از اين‌‌كه ادامه‌‌ى زناشويى زمينه‌‌ى انجام كارى حرام گردد، جدايى واجب مى‌‌شود.