مسئله ۶۸۴

مسئله ۶۸۴

امّا در مورد عدّه زن منقطعه كه آقايان دو طهر فرموده‌‌اند و در كنيز گفته‌‌اند يك طهر«پاكى» كافى است اين مسأله مورد قبول نيست و از نظر عقل و شرع هيچ‌‌گونه فرقى در مورد كنيز و متعه و دايم نيست ـ و هر سه بايد پس از فراق و جدايى از همسر سه طهر و سه حيض عده‌‌نگه دارند، و اين خود برمبناى حكمت احتمال حمل در اين سه ماه است، چنان‌‌كه در بحث طلاق مفصلاً ذكر خواهيم كرد.