مسئله ۶۹۰

مسئله ۶۹۰

حكم حجاب زنان مسلمان بر دو مبنى است، يكى احترام ناموس و عفاف زنان و اين‌‌كه مورد پى‌‌گير و آزار قرار نگيرند، و ديگرى هم حفظ عفت و پاكى مردان كه از هوسرانى با زنان در امان باشند، و هر دوى اين‌‌ها بر محور امكان استفاده‌‌هاى جنسى است، بنابراين زنان غير مسلمان، و يا زنان مسلمانى كه اگر از بى‌‌حجابى بازشان داريد نمى‌‌پذيرند و برحسب روايتى كه درباره زنان روستايى است كه حكمت اين‌‌كه نظر كردن به‌‌آن‌‌ها جايز است اين است كه «لأنَّهُنَّ إذا نُهينَ لا يَنْتَهين» «اگر نهيشان كنى نمى‌‌پذيرند» در اين‌‌جا احترام چنان زنى كه پايبند به‌‌حجاب نيست از بعد نظر كردن به‌‌غير صورتشان ـ به‌‌جز جاهاى حساسشان ـ نيز ساقط است، و تنها بعد دوم و سوم ممنوعيت نظر كردن مى‌‌ماند كه از روى شهوت يا ريبه باشد كه در اين صورت چنان‌‌چه مرد احساس خوف كرد بايد روى خود را برگرداند و صحنه را ترك كند.