مسئله ۷۰۰

مسئله ۷۰۰

كسى كه به‌‌علت عدم اطلاع بر حال زن دچار طلاق دادن اوست چنان‌‌چه آغاز زمان حيض يا نفاسش را مى‌‌داند بايستى تا مدتى كه معمولاً زنان از حيض و نفاس پاك مى‌‌شوند صبر كند تا در حدود امكان مطمئن شود كه پاك است آنگاه او را طلاق دهد، و اين‌‌جا هم اگر اتفاقا در حال حيض يا نفاس بوده طلاقش درست نيست.