مسئله ۷۰۱

مسئله ۷۰۱

كسى كه از اطلاع بر حال زن معذور نيست اگر نمى‌‌دانست كه زن در حال حيض يا نفاس است و طلاق داد و لكن بعدا معلوم شد كه پاك بوده طلاقش درست است، ولى اگر بر مبناى اين‌‌كه زن پاك بوده طلاق داد و بعدا معلوم شد پاك نبوده طلاقش باطل است.