مسئله ۷۰۸

مسئله ۷۰۸

از «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ» چنان فهميده مى‌‌شود كه در اين ازدواج علاوه بر عقد بايستى عمل زناشويى نيز انجام گردد، كه نكاح كردن با شوهرى ديگر، تنها صيغه‌‌ى عقد نيست، زيرا زن يا شوهرش صيغه عقدى پس از شوهر بودنش جارى نمى‌‌كند و همين كه نكاح كند با شوهرى ديگر يعنى ازدواج شرعى كامل كه با او عمل جنسى هم انجام دهد.
و اين‌‌كه نفرمود:«حَتّى يَنكِحَها زُوْجٌ غَيْرُهُ» «تا درآميزد با او شوهر ديگرى» و فرمود: «حتى تَنكَحَ زوجاغَيرَه» تا آن زن با زوجى ديگر درآميزد، اين خود براى به‌‌غيرت آوردن مرد است كه تا سرحد امكان دست به‌‌اين‌‌گونه طلاق‌‌ها نزند.