مسئله ۷۰۹

مسئله ۷۰۹

اين عمل جنسى چه از مجراى تناسلى زنانه باشد، و يا از پشت كه حرام است، مشمول «حتى تنكح» مى‌‌باشد كه خود عمل جنسى است گرچه حرام است، مانند همبسترى‌‌هاى حرام ديگر كه در حالت احرام، روزه، حيض و نفاس اصولاً، و يا با حالت نذر، قسم، عهد و يا زيان‌‌رسانى انجام مى‌‌گيرد، كه تمامى اين موارد مشمول «حتى تنكح» مى‌‌باشند، گرچه حرامند.