مسئله ۷۱۱

مسئله ۷۱۱

از جمله‌‌ى احكام طلاق رجعى اين است كه مرد حق ندارد اين زن را از خانه‌‌ى زناشويى بيرون كند و زن هم حق بيرون رفتن را ندارد، مگر در مورد ضرورت كه مثلاً ماندن زن در خانه‌‌ى زناشويى موجب نابه‌‌سامانى و درهم ريختن زندگى باشد، و يا ضرورتى ديگر براى بيرون رفتن هميشگى يا موقتى زن پيش آيد، و مقصود از بيرون رفتن تنها ترك خانه زناشويى يا مكث مدتى بيشتر از نياز در بيرون بودن اين زن از خانه‌‌ى زناشويى است، و نه اين‌‌كه احيانا براى نيازهايى كه به‌‌طور معمول و عادى دارد از خانه بيرون رود، كه پيش از طلاق هم اين‌‌ها مشروع بوده تا چه رسد به‌‌بعد از طلاق كه موقعيتى سخت‌‌تر از گذشته برايش پيش آمده است.