مسئله ۷۱۷

مسئله ۷۱۷

اگر زن را دوبار طلاق دهد و سپس يا رجوع كند و يا عقد جديد نمايد پس از سومين‌‌بار طلاق، نه حق رجوع دارد و نه حق عقد جديد، كه طلاق سوم بائن است و جز با محلِّل صحيح نمى‌‌تواند او را عقد كند و احكام محلّل را نيز سابقا توضيح داديم.