مسئله ۷۲۱

مسئله ۷۲۱

در حساب شدن دو طلاق آيا كافى است كه دومرتبه به‌‌زنش گرچه با فاصله‌‌اى رجوع كند، و بدون هم‌‌بستر شدن با او مجددا طلاقش دهد، و سپس طلاق سوم را كه جمعا در كم‌‌تر از يك ماه انجام شود و در اين صورت آيا زن پس از طلاق سوم مى‌‌تواند بدون نگه‌‌داشتن عده ازدواج كند؟ چنان‌‌كه بعضى آقايان فرموده‌‌اند ـ و با توجه به‌‌اين‌‌كه اين طلاق در مورد زنى است كه پس از رجوع با او هم‌‌بسترى صورت نگرفته آيا چنين طلاقى هم بائن است و هم عده ندارد؟
پاسخش اين است كه اين‌‌ها كلاه شرعى بعضى از كلاه‌‌گذاران به‌‌چهره‌‌ى شرعمداران است، و اين‌‌جا بايد سه حيض از طلاق اول بگذرد تا بتواند پس از آن ازدواج كند زيرا همبستر شدنش پيش از طلاق اول مقتضى چنان عده‌‌اى است.
وانگهى چنان رجوعى آن هم به‌‌اين سرعت كلاه شرعى ديگرى است زيرا شرط اصلى رجوع اين است كه با تصميم از سرگرفتن زندگى باشد و بس. مگر در صورت يقين به‌‌اين كه باردار نباشد كه كتاب و سنت عده‌‌ى طلاق را در انحصار احتمال حمل دانسته است.