مسئله ۷۲۵

مسئله ۷۲۵

عده‌‌ى وفات از نظر قرآن و سنت مطلق است و شايد براى احترام زوجيت از طرف زن باشد كه صبرش در اين مدت محظورى هم ندارد. اگرچه براى مرد هم شايسته است ولى شايسته‌‌تر امكان توليد بيشتر از او است و در هر صورت مطابق نص آيه‌‌ى وفات اين عده براى زن كلى و همگانى است.