مسئله ۷۲۷

مسئله ۷۲۷

طلاقى كه بر مرد ـ با شرايطش ـ حرام است در عين حرمتش، به‌‌وسيله‌‌ى آن جدايى حاصل مى‌‌گردد. كه همين هم مورد بغض الهى است كه «ابغض الحلال عنداللّه‌‌ الطلاق» و آيات مطلق طلاق اين طلاق را مانند ديگر طلاق‌‌ها گذرا مى‌‌داند، ولى حلال بودنش مشروط به‌‌شروطى است كه گذشت، مانند نشوز زن يا مرد يا هر دو كه طلاق را پس از جرياناتى مقرر كرده است.