مسئله ۷۲۸

مسئله ۷۲۸

حضور سمعى يا بَصرى دو شاهد عادل به‌‌هنگام طلاق از شرائط صحت آن است مانند حضور از راه دور هم‌‌چون تلفن كه سمعى است و بصرى كه ديدن حالت طلاق است از راه دور، البته حضور شخصى شايسته‌‌تر است، و اگر بعدا اين دو شاهد يا يكى از اين دو فسقشان معلوم شد بايد طلاق دوباره تجديد شود.