مسئله ۷۳

مسئله ۷۳

وضوى صحيح، داراى دو شستن صورت و دست‌‌ها و دو مسح كردن: دست‌‌ها و پاها است كه شرائط صحّت آن به‌‌ترتيب ذكر مى‌‌شود.