مسئله ۷۳۲

مسئله ۷۳۲

در زمينه‌‌اى هم كه عمل جنسى با وسيله‌‌اى انجام شده و يا نطفه از بيرون جذب رحم شده هم‌‌چنان احتمال آبستنى موجود است چنان‌‌كه در بستن رحم و مانندش هم اتفاق افتاده كه زن باردار شده است به‌‌همين جهت شرط اصلى عدم عده، باردار نبودن صد در صد و قطعى است بنابراين تا زن يقين كامل به‌‌عدم حمل پيدا نكرده باشد نبايد ازدواج مجدد كند و در مواردى هم كه مشكوك است حتما بايستى عده نگه دارد تا يقين حاصل نمايد ولى اگر با احتمال حمل بدون عده شوهر كرد، سپس معلوم شد هرگز حملى در كار نبوده، اين ازدواج درست است. واگر معلوم شد كه حملى در كار است علاوه براين‌‌كه معصيت بزرگى انجام داده فورا بايد از شوهرش جدا شود تا وضع حمل نمايد و بعد از وضع حمل چنان‌‌چه مايل باشد با توبه‌‌ى طرفين با عقد جديد با اين شوهر ازدواج نمايد.