مسئله ۷۳۳

مسئله ۷۳۳

اگر انسان مالى يا حقى را غصب كند، بايستى زيان‌‌هايى را كه در طول مدت غصب برطرف مقابل وارد شده است جبران نمايد، و اگر مال مورد غصب استفاده‌‌ى مشروعى داشت هم‌‌چون اصل مال در اختصاص صاحب مال است، و اگر مالى و يا شخصى در تصرف چند نفر مورد غصب است، چنان‌‌كه هر كدام به‌‌طور مستقل مورد غصب را در اختيار دارند، برعهده‌‌ى هر يك ـ على‌‌البدل ـ نيز ضمانت تمامى آن مال ثابت است، و اگر به‌‌طور مشترك و نه مستقل مورد غصب در اختيارشان هست اين‌‌جا هر يك در بخشى از مورد غصب كه به‌‌طور مشاع يا معين در اختيار دارند ضامن مى‌‌باشند.