مسئله ۷۴

مسئله ۷۴

پاكى و پاكيزگى اعضاى شستنى و مسح كردنى در وضو واجب است، البته در وضوى ارتماسى خود به‌‌خود تطهير انجام مى‌‌گيرد، ولى در وضوى ترتيبى بايد نخست تطهير و سپس وضو انجام گيرد.