مسئله ۷۴۴

مسئله ۷۴۴

با وجود خويشاوندان نزديك‌‌تر، خويشاوند نزديك و دور هرگز سهمى از ارث ندارند مگر اين‌‌كه احيانا در مواردى ارثشان كم‌‌تر مى‌‌شود مانند خواهر و برادر پدرى و يا مادرى كه سهم خواهران و برادران پدرى يا مادرى: كم‌‌تر از خواهران و برادران «ابوينى» پدر و مادرى است كه خواهران و برادران ابوينى دو برابر ابى يا امّى ارث‌‌برند و يا مثلاً برادر پدرى يا مادرى با وجود برادر پدر و مادرى ابوينى، سهمش نصف است، و برادر و خواهر پدرى با برادر و خواهر مادرى با هم يكسان ارث مى‌‌برند زيرا هر دو در خويشاوندى برابرند، و نيز نواده‌‌ها با وجود پدر و مادرشان يا يكى از آنان سهمى ندارند، و همين‌‌گونه در تمامى مواردى كه نزديك‌‌ترى وجود دارد ديگران سهمى نخواهند داشت، و يا برمبناى نصوصى قطعى ارثشان كم‌‌تر است كه در برادر و خواهر ابوينى برادر دو برابر خواهر ارث مى‌‌برد و نيز دسته‌‌ى دوم با آن‌‌كه نصف دسته‌‌ى اول مى‌‌برند اين برادران و خواهران با هم برابرند. و در اين موارد احاديث مختلفه با نص آيه‌‌ى «الاقربون» و «اولواالارحام» مقياس شده و آن‌‌چه مخالف قرآن است قابل قبول نيست.