مسئله ۷۵

مسئله ۷۵

در ابتداى وضو شستن تمامى پهنا و درازاى صورت به‌‌هرگونه‌‌اى واجب مى‌‌باشد البته مستحب است از بالا به‌‌پايين شسته شود.