مسئله ۷۶۰

مسئله ۷۶۰

وصى لازم است مورد اطمينان باشد و سفيه و ناهنجار و ندانم به‌‌كار نباشد، و اگر در وصيت‌‌كننده مسلمان بودن شرط نيست در وصى اين شرط هست، مگر آن‌‌كه هر دوى وصيت‌‌كننده و مورد وصيت غير مسلمان باشند.