مسئله ۷۶۱

مسئله ۷۶۱

اگر دو يا چند وصى براى خود معين كند واجب است در انجام مورد وصيت با يكديگر مشورت و هماهنگى داشته باشند، مگر اين‌‌كه هر يك را به‌‌طور مستقل وصى خود قرار دهد كه هر كدام مورد وصيت را عمل كردند ديگران حق مخالفت نداشته باشند. و در صورت معارضه بايد اصلح از نظر حاكم شرع مقرر گردد.