مسئله ۷۶۸

مسئله ۷۶۸

اگر وصيت كند كه ثلث مالش ميان ورثه‌‌اش تقسيم شود، در صورتى كه معلوم باشد هدفش تقسيم برابر است چنان‌‌چه اين برابرى عادلانه باشد وصيتش گذرا است، و اگر اين برابرى معلوم نبود آيا اين ثلث نيز مانند بقيه‌‌ى اموالش همان‌‌گونه كه شرع‌‌مقدس در سهميه‌‌هاى ارث مقرر كرده است تقسيم مى‌‌شود؟ ظاهرا وصيت، گرچه پى‌‌آمدى از ارث است و مانند ارث مى‌‌باشد، ولى اگر مقصود همان سهميه‌‌هاى ارثى باشد، اين وصيت تحصيل حاصل و لغو است، پس اين تقسيم ثلث به‌‌گونه‌‌ى برابر است* كه بايد به‌‌طور مساوى و همسان بين كليه ورثه تقسيم گردد.