مسئله ۷۶۹

مسئله ۷۶۹

اگر مورد وصيت تمامى طبقات سه‌‌گانه‌‌ى ارث باشند اين‌‌جا هم برحسب احتمال گذشته تقسيم برمبناى ارث است، مگر اين‌‌كه معلوم باشد كه منظورش تساوى در سهام بوده است.