مسئله ۷۷۰

مسئله ۷۷۰

چنان‌‌كه وصيت درباره‌‌ى بچه‌‌اى كه هنوز تولد نيافته درست است، درباره حمل احتمالى نيز چنان است كه وصيت كند كه اگر زنش يا زنى ديگر باردار بود و بچه‌‌اش متولد شد فلان مقدار مال در اختصاص او باشد، و در هر دو صورت اگر مورد وصيت تحقق نيافت مال مورد وصيت مانند بقيه‌‌ى تركه ميان ورثه تقسيم مى‌‌شود.