مسئله ۷۷۴

مسئله ۷۷۴

حجى كه نه بلدى است و نه ميقاتى و از جايى كه به‌‌مكه نزديك‌‌تر است انجام مى‌‌شود، خرجش ميانگين دو حج ديگر است و ميان اصل و ثلث مال تقسيم مى‌‌شود.