مسئله ۷۷۵

مسئله ۷۷۵

اگر براى ثلث مالش مواردى را معين كند كه مخارجش كم‌‌تر از ثلث است بقيه‌‌ى ثلث مالِ ورثه است، و اگر مخارجش بيشتر است در صورت موافقت ورثه و نبودن وارث نابالغ بايستى تمامى مورد وصيت انجام گيرد، و در صورت عدم موافقت آن‌‌ها به‌‌همان اندازه‌‌ى ثلث اكتفا مى‌‌شود، و اگر بعضى از ورثه موافقت كردند و بعضى مخالفت، زياده‌‌ى از ثلث تنها از سهم موافق داده مى‌‌شود.