مسئله ۷۷۸

مسئله ۷۷۸

اگر وصيت كند چيزى به‌‌كسى بدهند و شخص مورد وصيت پيش از رد يا قبول وصيت بميرد تا هنگامى كه وصيت‌‌كننده عدول نكرده و ورثه‌‌ى شخص مورد وصيت نيز رد نكرده‌‌اند اين مال در اختصاص ورثه‌‌ى او خواهد بود، چون اين خود حق ميت و جزو تركه‌‌ى اوست، و اگر در رد و قبولش اختلاف كردند، هر كه قبول كرده به‌‌اندازه‌‌ى سهمش از آن حق دارد، و ظاهرا اين‌‌جا هم تقسيم مساوى است، مگر در مواردى ديگر كه سهامى گوناگون در كار است چنان‌‌كه گذشت.