مسئله ۷۷۹

مسئله ۷۷۹

اگر وصيت كند مالى را به‌‌غير مسلمانى بدهند در صورتى كه ستمى بر وارثان نباشد و خود اين وصيت از نظر شرعى رجحانى داشته باشد گذراست، مانند اين‌‌كه دل كافرى را به‌‌اسلام نزديك كند و يا آن كافر فرزند و يا خويشاوند او باشد كه در اثر محروميتش فسادى پيش آيد، و بالاخره هر مصلحت شرعى كه مبناى چنان وصيتى باشد درست است.