مسئله ۷۸۰

مسئله ۷۸۰

چون وصى نسبت به‌‌اموال مورد وصيت امين است مادامى كه در اين امانت خيانت نكرده بر منصب خود باقى است، و اگر چيزى از اموال مورد وصيت بدون كوتاهى ـ با كاردانيش ـ تلف شود ضامن نيست حتى اگر در برابر انجام موارد وصيت مزدى هم برايش مقرر شده باشد، زيرا وصى در هر صورت امين است و روى اين اصل مشمول آيه «ما عَلَى الُْمحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ» (سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۹) مى‌‌باشد.