مسئله ۷۸۴

مسئله ۷۸۴

آرى حلال نيز در حال احرام حرام است، كه تو خود در هنگام احرام شكار حق شده‌‌اى پس چگونه آفريدگانش را شكار مى‌‌كنى؟ به‌‌استثناى صيد حيوانات دريايى.