مسئله ۷۸۵

مسئله ۷۸۵

شكار يا با سلاح است و يا با هر حيوان درنده‌‌ى شكارى*، سلاحش بايستى برنده باشد چه آهن و چه غير آهن، چه به‌‌حالت عادى برنده باشد و چه به‌‌علت برخورد شديد كه با حيوان دارد گرچه ساچمه يا مانند آن باشد كه اصل در شكار كردن برندگى آلت شكار است چه اين‌‌گونه و چه آن گونه. و هرچه سلاح برنده‌‌تر باشد بهتر است زيرا حيوان كم‌‌تر مورد اذيت قرار مى‌‌گيرد.
و اكنون كه برش با وسايل اتوماتيكى ـ و بدون برش عادى ـ انجام مى‌‌گيرد همان در ذبح و نحر كافى است مانند عمليات ليزرى.
بر اين مبنا شكار حيوان شكارى در صورت امكان عادى ليزرى با شكار معمولى درست نيست، مگر در صورت عسر يا حرج حالى يا مالى.