مسئله ۷۸۸

مسئله ۷۸۸

حيوانات حرام گوشت به‌‌استثناى حيوانات نجس العين ـ مانند سگ و خوك ـ با شكار كردن و سر بريدن شرعى پاك مى‌‌شوند گرچه گوشتشان حرام است، و در تمامى كارهايى كه شرطش پاكى است مى‌‌توان به‌‌كار برد مگر در نماز و احرام و كفن.