مسئله ۷۹۱

مسئله ۷۹۱

كسى كه حيوان شكارى را براى شكار مى‌‌فرستد بايد معتقد به‌‌خداى متعال باشد چه مسلمان و چه غير مسلمان و اگر دو يا چند نفر به‌‌شركت حيوانى شكارى را براى شكار بفرستند كافى است كه يكى از آن‌‌ها شرائط شكار را داشته و انجام دهد و در نتيجه اين شكار با شرايطش حلال است.