مسئله ۷۹۴

مسئله ۷۹۴

در صيد ماهى كافى است كه زنده از آب بيرون آورى و يا خودش بيرون آيد و خارج از آب جان دهد امّا فلس داشتن ماهى هرگز شرط نيست، كه آيات «لحما طريا» و «احل لكم صيد البحر» مطلق است، و روايات در اين باره با مطلق بودن مانند آيه، و يا حرمت در صورت فلس نداشتن، با رجوع دادن به‌‌اين دو آيه مطلقش تأييد مى‌‌شود، و هرگز روايتى هم كه دلالت كند بر شرط فلس داشتن نداريم بلكه روايات دسته‌‌ى دوم تنها بى‌‌فلس اصلى را نفى مى‌‌كند، ولى مشكوكش محكوم به‌‌حليت است*.