مسئله ۷۹۶

مسئله ۷۹۶

ميگو حكمش مانند ماهى است كه از حيوانات حلال گوشت دريايى است، و ملخ چه دريايى‌‌اش و چه هوائيش حلال است كه اگر به‌‌وسيله‌‌اى گرفته شود هم‌‌چون ماهى حلال خواهد بود، ولى خوردن ملخى كه هنوز نمى‌‌تواند پرواز كند به‌‌دليل سنت قطعى حرام است.