مسئله ۷۹۸

مسئله ۷۹۸

اگر بعضى از ماهى‌‌هاى صيد شده در تور صيد در آب با سمّ كشنده و امثال آن مرده باشند، تنها به‌‌اندازه‌‌اى كه شامل بر تعداد تمامى مرده‌‌ها نباشد حلال است مگر مرده‌‌هايى كه در صدمه‌‌ى صيد يا هر صدمه ديگر بميرند مانند اين‌‌كه مثلاً بمبى در آب منفجر شود و تعدادى از ماهيان به‌‌سبب انفجار بميرند كه اين‌‌ها نيز حلالند، و فقط مرگ در آب بدون سبب خارجى باعث حرمت است و بس. به‌‌استثناى ماهى‌‌هايى‌‌كه در اثر اين‌‌گونه انفجار است سموم و زيان‌‌آور باشند.