مسئله ۸۰۴

مسئله ۸۰۴

اگر كشتن حيوان حلال گوشت با شركت چند نفر باشد كه يكى رو به‌‌قبله‌‌اش كند و دومى نام خدا را ياد كند و سومى رگ‌‌هاى چهارگانه‌‌اش را ببرد، در صورتى كه كشندگان حيوان معتقد به‌‌خدا باشند ظاهرا كافى است، زيرا غرض ـ گرچه با شركت چند نفر ـ انجام شده، در جمع شرائط ذبح شرعى نيز محقق شده است.