مسئله ۸۰۹

مسئله ۸۰۹

رو به‌‌قبله كردن و بردن نام خداى تعالى بايستى به‌‌نيت كشتن حيوان باشد، كه در غير اين صورت ظاهرا كافى نيست. و در صورت فراموشى اين دوشرط يا يكى از اين دو شرط اگر رگ‌‌هاى چهارگانه بريده شود حلال است امادر صورت ضرورت هرگونه كشتن ممكن كافى است.