مسئله ۸۱۰

مسئله ۸۱۰

يكى از علامات اين‌‌كه مرگ حيوان در اثر كار شما است اين است كه به‌‌اندازه‌‌ى كافى خون بيرون آيد، و در اين صورت خون‌‌هاى باقيمانده‌‌ى در بدن حيوان هم پاك است و هم حلال، زيرا «أوْ دَما مَسْفُوحا» تنها خون ريخته را حرام دانسته و بس و نه مطلق خون حيوان را.
در آياتى ديگر هم كه پس از اين آيه نازل گشته «الدم» كه در ظاهر تمامى خون‌‌ها را حرام كرده، الف و لامش عهد ذكرى، و اشاره به‌‌همان «دما مسفوحا» است، زيرا «لااجد»: نمى‌‌يابم، تنها خون ريخته‌‌ى حيوان را پس از كشتن شرعيش حرام كرده، «ما وجدت» نيست كه تنها حكم گذشته را تا زمان نزول اين آيه بيان كند، بلكه «لا اجد» حال و استقبال را افزون بر گذشته دربر دارد، وانگهى نسخ نيازمند به‌‌دليلى قطعى است، و احتمال شايسته‌‌ى اشاره‌‌اى الف و لام ـ در كلمه‌‌ى «الدم» به «دما مسفوحا» اين نسخ را ـ دست‌‌كم ـ از قاطعيت مى‌‌اندازد.