مسئله ۸۲۰

مسئله ۸۲۰

كليه‌‌ى انواع دود سيگار و ترياك و هرويين و حشيش و قليان و چپق و مانند اين‌‌ها از دو جهت آغاز كردن و ادامه دادنشان حرام هستند زيرا از نمونه‌‌هاى تبذير مى‌‌باشند. و برحسب آيه‌‌ى كريمه‌‌ى «إنَّ الْمُبَذِّرينَ كانوا إخْوانَ الشَّياطينِ»(سوره‌‌ى اسرى، آيه‌‌ى ۲۷) «همه‌‌ى تبذيركنندگان از برادران شياطين بوده‌‌اند» به‌‌ويژه دودهاى مست كننده كه حرمتشان افزون است.
و شما كه پولى را مى‌‌پردازيد و يكى از اقسام مواد دودى را خريدارى مى‌‌كنيد و به‌‌مصرف مى‌‌رسانيد ـ دست‌‌كم دو تبذير كرده‌‌ايد، تبذير اولتان دور ريختن همين پول است، كه تبذير مالى است، و تبذير دومتان زيان رسانى به‌‌مزاجتان مى‌‌باشد كه تبذير صحى و حالى است، و روى اين اصل استعمال انواع دخانيات و مواد مخدر برادرى دو بعدى شيطان را دربر دارد، و اگر هم مجانى باشد نيز به‌‌عنوان تبذير پذيرى و زيان داشتن حرام است به‌‌ويژه مست‌‌كننده‌‌اش كه حرمتى افزون دارد.
و اسراف هم، كه به‌‌معنى زياده‌‌روى در مصرف مورد نياز است برحسب نص قرآن کريمحرام است، ولى تبذير كه دور ريختن است داراى حرمتى بيشتر است كه در اين آيه هم‌‌چون برادرى با شيطان وانمود شده و آن‌‌جا كه نه سودى داشت و نه ضررى حرمتش يك بعدى بود و اكنون كه زيان بار نيز هست حرمتش نيز دو بعدى است.