مسئله ۸۲۱

مسئله ۸۲۱

مواد دودى زيان‌‌بار اگر كمكى هم به‌‌استعمار باشد ـ مانند سيگارهاى آمريكايى و اسرائيلى امثال آن ـ حرمت سومى هم دارد كه خود حرمتى سياسى و احيانا بدتر از محرماتى ديگر مى‌‌باشد و نيز حرمتى چهارمى نيز دراين مورد حاصل مى‌‌گردد و آن اين‌‌كه موجب آزار ديگران هم باشد، كه اين‌‌جا كار حلالى هم كه موجب آزار ديگران باشد حرام مى‌‌شود مانند فريادزدن آزار دهنده تا چه رسد به‌‌كار حرامى كه آزاردهنده هم باشد مانند اين‌‌كه در جمعى سيگار بكشد كه موجب ناراحتى آن‌‌ها هم باشد.