مسئله ۸۲۴

مسئله ۸۲۴

اسراف در خوردن، آشاميدن، پوشيدن، مسكن، ازدواج و مانند اين‌‌ها نيز از محرمات است كه برحسب آياتى چند اسراف به‌‌تمامى اقسامش در شرع اقدس الهى ممنوع است. تا چه رسد به‌‌تبذير كه به‌‌دور افكندن مال يا حال است.