مسئله ۸۳

مسئله ۸۳

در مسح پاها چنان‌‌كه مى‌‌توان با دست راست پاى راست را و سپس با دست چپ پاى چپ را مسح كرد، هر دو را به‌‌عكس و يا با هم نيز مى‌‌توان مسح نمود.