مسئله ۸۳۱

مسئله ۸۳۱

«حق‌‌الماره»: حق عبوركننده‌‌ى از كنار باغستان يا مزرعه‌‌ى كسى، كه چيزى را از آن بخورد يا بردارد، كه بعضى آقايان فتوا داده‌‌اند حلال است، به‌‌نص همين آيه‌‌ى شريفه كه مواردى را ضمن تصرفات حلال آورده حرام مى‌‌باشد، كه از ميوه‌‌هاى درختانى كه در راه شمايند به‌‌هر دليلى چيزى بخورى مطلقا حرام است*.