مسئله ۸۳۷

مسئله ۸۳۷

اگر زنى شوهردار نذرى كند كه با حق شوهرش مزاحمتى نداشته باشد، در چنان موردى هرگز اجازه‌‌ى شوهرش شرط نيست *، و نذرى هم كه شوهر مى‌‌كند و مزاحم حق زن باشد نيز حرام و باطل است، مگر اين‌‌كه زن اجازه‌‌اى مشروع دهد، و به‌‌طور كلى هر نذرى كه حقى را تضييع كند حرام و باطل است.نه مطلق نذرِزن بدون اذن شوهر ـ چنان‌‌چه بعضى از فقهاگفته‌‌اند.