مسئله ۸۴

مسئله ۸۴

در مسح سر و پاها واجب است كه مقدارى از رطوبت دست‌‌ها به‌‌آن‌‌ها منتقل شود، كه يا جاى مسح سر و پاها خشك باشد، و يا اگر رطوبتى در آن‌‌ها هست مغلوب رطوبت دست‌‌ها گردد، و بالاخره معلوم شود كه رطوبت دست‌‌ها بر سر و پاها اثر كرده است.