مسئله ۸۴۰

مسئله ۸۴۰

مورد نذرى كه برمبناى شرعى بايد انجام داد واجب است با تمامى خصوصيات قراردادى انجام گيرد، مثلاً اگر نذر كرد روز معينى را روزه بگيرد در آن روز حق ندارد سفرى مشقت بار و يا هر كارى كه منافى با روزه و ترك است انجام دهد مگر در صورت ضرورت، و اگر اين سفرش ضرورى بود و براى روزه‌‌اش زيان داشت اين‌‌جا چنان‌‌كه روزه‌‌اش حرام است قضا هم ندارد. و اگر هم اين روزه‌‌ى طاقت‌‌فرسايى بود باز گرفتن روزه واجب است، زيرا نذرِ كارى شرعى تنها در صورت زيان باطل است و نه صرف طاقت‌‌فرسايى بدون زيانى.