مسئله ۸۴۲

مسئله ۸۴۲

اگر مورد نذرش انجام عملى است كه از پيش انجام شده و يا اصلاً چنان عملى به‌‌عللى رجحانى ندارد، اين‌‌جا هم نذرش باطل است، مانند آن‌‌كه نذر كند فرشى براى فلان مسجد يا فلان حرم يا فلان مدرسه خريدارى كند، و حال آن‌‌كه فرش مورد نذرش را از پيش خودش يا ديگران تهيه كرده‌‌اند، و اضافه بر آن هم بى‌‌مورد و اسراف يا تبذير است، مگر آن‌‌كه چنان فرشى در آينده‌‌اى نه چندان دور مورد نياز آن مكان باشد، ولى اگر ساليانى دراز آن مكان از چنان فرشى بى نياز باشد، چنان نذرى بى‌‌مورد بوده و اين خود نذرى اسرافى خواهد بود، خصوصا در صورتى كه در جاهاى ديگر نيازى بالفعل به‌‌اين فرش باشد.