مسئله ۸۴۴

مسئله ۸۴۴

اگر نذرى ـ مالى و يا عبادى مانند روزه يا نماز و يا صدقه‌‌اى ـ بكند ولى مقدارش را تعيين نكند با كمترين مقدارى كه به‌‌مناسبت مال و امكان و توانش گفته شود نذرش را انجام داده كافى است.